Stanowiska

Rada Prezesów WZSzach sygnalizuje potrzebę aktywnego konsultowania przez PZSzach projektów wprowadzanych aktów prawnych mających wpływ na funkcjonowanie PZSzach/WZSzach i całego sportu szachowego w Polsce.

Rada Prezesów WZSzach wyraża pogląd, że sport powszechny i sport wyczynowy powinny być powiązane.
Jednym z celów pracy pionu powszechnego powinno być zwiększenie ilości zawodników w sporcie wyczynowym.

Rada Prezesów WZSzach uważa za konieczne zreformowanie Akademii Szachowej PZSzach zarówno od strony organizacyjnej jak i szkoleniowej.

Rada Prezesów WZSzach kieruje do Zarządu PZSzach sugestię pilnego zreformowania pracy biura PZSzach w celu sprawnego realizowania nałożonych na biuro zadań i realizacji celów statutowych PZSzach.

Rada Prezesów WZSzach sugeruje konieczność pilnego uporządkowania CR.

Do realizacji tego celu należy m.in.:

  1. Opracować nową dokumentację-instrukcję dla wojewódzkich administratorów CR o sposobie i podstawie zamieszczania w CR nowych zawodników (powinna ona zawierać uwarunkowania prawne).
  2. W przypadku konieczności uzupełniania dokumentów papierowych odnośnie zawodników już wpisanych – określić źródło finansowania tych prac.
  3. Doprecyzować Regulamin ewidencyjny i umowy z wojewódzkimi administratorami CR oraz opracować procedury przechowywania danych osobowych.
  4. Zorganizować szkolenia dla osób, które będą się tym zajmować (np. Prezesi WZSzach-ów i administratorzy danych).

Rada Prezesów WZSzach negatywnie opiniuje pomysł uwolnienia kursów dla nauczycieli w ramach projektu Edukacja przez Szachy w Szkole.
Szkolenia te nadal powinny być organizowane w ramach współpracy PZSzach i WZSzach a uwolnienie może być rozpatrywane jedynie w ośrodkach, w których WZSzach nie jest w stanie zrealizować wymaganej liczby szkoleń.

Rada Prezesów uważa, że należy zlikwidować przynależność zawodnika do WZSzach i przywrócić WZSzach status zgodny ze statutem PZSzach.

Rada Prezesów uważa, że należy zablokować proces migracji klubów między Związkami Wojewódzkimi niezgodnie z ich siedzibą.
Zapisy te powinny znaleźć się w umowach zawieranych między PZSzach a WZSzach.

Rada Prezesów uważa, że opłata CR z KOF powinna być w całości przekazywana na koszty rozwojowe Centralnego Rejestru.

Rada Prezesów wnioskuje o wyznaczenie dedykowanego budżetu na rozwój i utrzymanie nowego systemu Centralnego Rejestru w wysokości 20% rocznie od opłat klasyfikacyjno-rankingowych na okres przejściowy 2 lat ale nie mniej niż 50 tys. zł.
Po tym okresie Centralny Rejestr przejdzie na samofinansowanie z opłat CR wg KOF.

Rada Prezesów uważa, że zmiany w Regulaminie Klasyfikacyjnym PZSzach są w kompetencji innych organów.

Rada Prezesów uważa, że nie należy dalej rozszerzać reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów.